Adatkezelési Tájékoztató - Ajándékozz örömöt

 1. Adatkezelési tájékoztató célja:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban GDPR) III. fejezetében foglaltak szerinti tájékoztatás megadása.

 

 1. Adatkezelő megnevezése:

Név: Omega Hálózat Egyesület

Székhely: 1171 Budapest, Lajosház u. 5.

Tel: 06-20-3123475

E-mail:

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:

Név és aláírás, életkor, az ellátást biztosító intézmény neve és címe, törvényes képviselő neve és aláírása.

 

 1. Az adatkezelés módja:

Személyes adatok kizárólag a 2021. évi, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek részére szervezett, „Ajándékozz örömöt” című karácsonyi ajándékozás és az ajándékoknak az adott intézménybe eljuttatása céljából kezelhetők. A személyes adatok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

 1. Az adatkezelés célja:

Gyermekotthonban elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek személyre szóló karácsonyi ajándékozása.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az ellátott vagy törvényes képviselőjének hozzájárulása személyes adatainak kezelésére.

 

 1. A személyes adatok címzettje(i), illetve a címzettek kategóriái:

Az Omega Hálózat Egyesület, mint Adatkezelő jogosult a karácsonyi ajándékozás koordinálása során a gyülekezet tagjai részére továbbítani a gyermekotthonban elhelyezett gyermekeknek és fiatal felnőtteknek (érintetteknek) az adatait, amelyik gyermek ajándékgyűjtését az adott gyülekezeti tag megvalósítja.

 

 1. Az adatok tárolásának/az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az érintett gyülekezeti tagok, illetve az Omega Hálózat Egyesület adatkezelői kötelesek az adomány átadását követően legkésőbb 2021. december 31-ig törölni, illetve megsemmisíteni.

 

 1. Az érintett jogai:

Az érintett jogait részletesen a GDPR 12-20. cikke, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről szóló 26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás szabályozza.

 

9.1. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó hibás személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

9.3. Személyes adat törléséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha annak a GDPR 17. cikkben rögzített valamely feltétele fennáll.

 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok helyességét, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

9.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

9.6. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

9.7. Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai

A 10. pont szerinti kérelmek teljesítését az adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Abban az esetben azonban, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az érintett jogai érvényesítésére irányuló kérelmeket az alábbi postai vagy elektronikus címen lehet benyújtani:

Postacíme: Omega Hálózat Egyesület

E-mail:

 

Személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó kérdésekben az érintett az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 

 1. Jogorvoslat

Amennyiben a Tájékoztató 10. pontjában meghatározott eljárások nem vezettek eredményre vagy az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, az érintett a GDPR 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tehet, továbbá a 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Elektronikus postacím:

Honlap: https://www.naih.hu/

 

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek

 

 1. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Ez az a hely!

ISTENTISZTELETEK: vasárnap 10:00 | 18:00

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS: vasárnap 16:00

KAPCSOLÓDJ BE

©2021 Omega Budapest - Minden jog fenntartva 
Adatkezelési tájékoztató
magnifiercross